fashion & lifestyle

TUESDAY THOUGHTS - BE YOU

Hey Babes!

Det her indlæg har jeg overvejet at skrive super længe, men jeg har faktisk været lidt nervøs for reaktioner, hvilket jo faktisk er STIK modsat af, hvad det her indlæg egentlig skal handle om. Jeg ved ikke, hvordan jeg hverken skal starte eller slutte, så jeg skriver bare, hvad der falder mig ind og hvad jeg har på hjerte.

I dag vil jeg gerne snakke lidt om at hvile i sig selv, at ignorere andres meninger, ikke at være bange for bare at ''do you'', fordomme og lidt til. Hele det her emne har fyldt meget hos mig, i meget lang tid. Jeg har altid været meget interesseret i og glad for specielt mode, men også beauty og udseende i det hele taget, hvilket der ifølge mig er intet i vejen med, og vender man den om, er der heller ikke noget som helst i vejen med ikke at gå op i disse ting. Men på trods af dette, må jeg godt nok (desværre) indrømme at disse 'småting' har haft en HEL DEL at skulle have sagt, når det kom til, hvad folk mente, troede og sagde om mig, åbenbart - for hold da op, hvor er jeg bare blevet bedømt på min stil, mine interesser og mit udseende. Fordi jeg er: blondine, elsker mode og skønhed, går op i mit udseende, elsker designer tasker og sko, går op i min instagram, har en blog osv. osv. osv. må det jo højst sandsynligt betyde, at jeg er: uintelligent, en bitch, en snob, selvoptaget, materialistisk, arrogant og ikke mindst bare føler mig 'bedre' end alle andre, der ikke deler disse interesser - eller, det er i hvert fald nogle af de mærkater jeg har fået sat på mig i løbet af min skolegang. Heldigvis ved jeg jo godt selv, at de mærkater ikke definerer mig, og jeg er meget mere end det. Ærligt, så har jeg da også selv svært ved ikke at have fordomme overfor andre. Det ligger jo nærmest lidt latent hos os mennesker at skabe idéer om, hvordan folk ''sikkert er'', udfra intet andet end et blik og inden vi har lært dem at kende. Dog synes jeg bare ikke, at det er fair at blive bedømt på den måde, og jeg gør derfor også mit bedste for selv at tænke mig bedre om.

MEN udover det kan jeg lige så godt sige det som det er: Jeg er totalt anti-jantelov, så ja, jeg mener, at man skal have lov til at mene, at man er noget. Man skal have lov til bare at køre sin egen stil, skille sig ud og føle sig top nice uanset interesser og udseende. Man bør ikke være ked af, at man, som mig selv, fx godt kan lide at bruge penge på dyre designer varer, man bør ikke undskylde hvem man ER - og selvom det kan være så møg svært ikke at prøve at 'indrette' sig, lave om på sig selv eller nedtone sig selv i forskelligt selskab grundet deres meninger, så bliver man nødt til at lade være. Det tog mig mega lang tid at komme frem til den konklusion. Men nu slapper jeg bare meget mere af. Jeg hviler i mig selv 100 % og hvis der er nogle, der ikke kan 'tåle' eller lide, at jeg er mig, så kan jeg ikke spilde min tid på at bekymre mig om det?

Jeg har heldigvis nogle super dejlige veninder, en skøn kæreste og en fantastisk familie som respekterer mig, støtter mig i det jeg laver og som ikke mindst elsker mig for mig - hvad skal jeg så med alle dem som ikke gør? Det lyder måske hårdt, og det betyder jo ikke, at jeg ikke er åben overfor nye venskaber, jeg har bare lært, at der ikke er nogen grund til at begrænse mig selv eller til at holde mig selv tilbage, når jeg så møder nye mennesker. Jeg ved nemlig, at de fleste jo godt kan se igennem fordommene, når de først giver mig en chance og lærer mig at kende. For alle de gange jeg har fået den der kommentar fra folk: "Ej, jeg troede bare, at du var en kæmpe bitch!" - selv min, nu, aller bedste veninde sagde til mig, at hun aldrig havde troet, at vi ville blive veninder, men se os nu? Man kommer jo heldigvis længst ved at være sig selv, og nej, man klikker ikke med ALLE, sådan er det bare, så hvorfor spilde tid og energi på at gå og lave om på sig selv grundet andres meninger og fordomme?

Nu er jeg i hvert fald nået til et punkt i mit liv, hvor jeg selv gør mit bedste for ikke at dømme andre inden jeg lærer dem at kende, men lige så vigtigt, ikke dvæler for meget ved de personer, der vælger at dømme mig udfra intet andet end mit udseende og mine sociale medier. Jeg har SÅ meget respekt for de mennesker, der bare hviler i sig selv og er ligeglade med alle andres meninger. Som der så fint står på min nye yndlings jakke: I'M NOT SORRY! Og det burde I skam heller ikke være! Do you!


//I've considered writing this post for a long time, but I've actually been a little nervous about reactions, which is actually the exact opposite of what this post really is about. I don't know how to start or end, so I'll just write what comes to mind and how I feel.

Today, I would like to talk about self confidence, ignoring the opinions of others, not being afraid to just do you and prejudices. I've always been very interested in and particularly fond of fashion, but also beauty and appearance, which, according to me, there is nothing wrong with, and if you turn it around, there is also nothing wrong with not to being into these kind of things. But despite this, I (unfortunately) have to admit that these 'little things' have had a whole lot to say when it came to what people thought and said about me. Cause WAUW I've been judged on my style, my interests and my appearance alone. Because I am: blonde, a fashion and beauty lover, care about my looks, love designer bags and shoes, have a blog, etc., etc., it most likely mean that I am: unintelligent, a bitch, a snob, self-absorbed, materialistic, arrogant and last but not least feeling "better" than anyone else who doesn't share these interests - or, that's at least some of the stickers that has been put on me. Fortunately, I know that these stickers don't define me and that I'm so much more than that. Honestly, I also find it difficult not to judge others. However, I just don't think it's fair to be judged like that, and therefore I also try my best to think and get to know people before I judge them.

One should be allowed to just have her own style, stand out and to feel on top regardless of interests and looks. One shouldn't be sad that they, like myself, for example like to spend money on expensive designer goods, and you should most definitely not apologize who you are - and even though it may be hard not to try to tone yourself down, change or act different in different companies due to their opinions, you have to try. It took me a long time to reach that conclusion. But now I'm just so much more relaxed. I'm 100% myself and if some people can't "tolerate" that, I can't waste my time worrying about it?

Fortunately, I have some lovely friends, an awesome boyfriend and a wonderful family who respect me, support me in what I do and most importantly love me for me - why should I care about all those who don't? It may sound harsh, and it doesn't mean that I'm not open to new friendships, I've just learned that there's no reason to limit myself or to hold myself back when I meet new people. I know that most people can see through the prejudices when they first give me a chance and get to know me, luckily. For all the times I've gotten that comment from people: "Omg, I just thought you were a huge bitch!" - even my, now, very best friend told me that she had never believed we would become friends, but look at us now? Fortunately, being yourself will take you the longest, and no, you do not 'click' with ALL people, so why waste time and energy on changing yourself because of the opinions and prejudices of others?

Now, I've reached a point in my life, where I do my best not to judge others before I get to know them, but equally as important, not to dwell too much with the people who choose to judge me based on nothing but my appearance and my social media. I have SO much respect for those who just do what they love and doesn't care about everyone else's opinions. As it says so conveniently on my new favorite jacket: I'M NOT SORRY! And you shouldn't be either! Do you!


xo Alma


Synes godt om

Kommentarer