fashion & lifestyle

MY FUTURE PLANS? PART 1

Hey babes!

Lige nu sidder jeg på mit værelse i det jeg kalder mit nyindrettede ''kontor''. Mit værelse er forholdsvis stort og jeg har endelig fået udnyttet det meste af alt det plads jeg har, yay - dette betyder også, at jeg nu både har plads til halvandenmandsseng, ''walk-in-closet'', kontor, beauty hjørne samt min elskede sko-væg. Altså et virkeligt alt i et rum, haha. Men nu er det jo egentlig ikke mit værelses muligheder det skal handle om i dag. Jeg har nemlig besluttet mig for bare at sætte mig ned, og skrive lidt om mine fremtidsplaner, og mine mål og forhåbninger for 2018.

Lige om lidt rammer vi marts, hvilket betyder, at vi også snart når sidste ansøgningsfrist for mange videregående uddannelser. Jeg har faktisk ikke rigtigt snakket om, hvad mine planer er på det punkt, her på bloggen. Lige nu er jeg stadig igang med mit sabbatår, og jeg har faktisk været MEGET i tvivl om, hvad jeg skulle bagefter - både om jeg skulle holde endnu et sabbatår, dedikere det til bloggen og til at arbejde, spare flere penge sammen og ikke mindst få rejst noget mere. Dog er jeg kommet til den konklusion, at jeg er 100% sikker på, at jeg gerne vil have mere uddannelse, og altså egentlig bare gerne vil igang, så jeg også kan blive hurtigere færdig. Derfor har jeg jo så haft tusinde vis af forskellige skoler og retninger oppe at vende i mit hoved. Jeg er egentlig ikke i tvivl om, hvad jeg aller helst vil, problemet er bare, at vi i Danmark ikke har særlig mange muligheder, hvis man gerne vil læse noget med mode og kommunikation. I midten af 3.g overvejede jeg retorik på KU, men efter et par måneder faldt interessen, jeg var/er overbevidst om, at jeg ville køre død i det, og skulle jeg være realistisk, ville mit gennemsnit heller ikke blive højt nok til at kunne søge ind på kvote 1 - på netop dét punkt havde jeg også ret ;) Så blev jeg forslået designskolen, men min tålmodighed rækker ikke til at sidde med hovedet i mønstre og ligesom dét at fokusere 100% på designprocessen osv.. Det var ligesom for meget fashion og for lidt af det jeg også gerne ville. Jeg savnede en kombination.

Derudover kunne jeg ikke se mig selv tilbage på ''skolebænken'' i den forstand. Jeg er meget kreativ og jeg kører hurtigt død i skole, hvis det ikke er noget der interesserer mig 100%. Med det sagt ved jeg også godt, at det er nær umuligt at finde en uddannelse, der ikke bare bliver en lille smule tør og kedelig i længden eller bare på ét eller andet tidspunkt undervejs. Men alligevel har jeg også gjort op med mig selv, at jeg ikke vil tage en almindelig universitets uddannelse med 3 års bachelor og så lige 2 års kandidat. Både fordi jeg ikke kan finde en linje, hvor jeg både bare tænker 'YES MAN!', og samtidig har gennemsnittet til det, men også fordi, at det ikke er kreativt nok til mig - jeg vil ligesom 'have det i hænderne' og arbejde meget mere praktisk frem for teoretisk med emnerne og fagene. Og så er jeg heldigvis også kommet til et punkt, hvor jeg er lidt ligeglad med, hvad andre nu mener er mest fornuftigt, for det er altså mit liv og min fremtid vi har at gøre med, så det er mig, der skal være glad og tilfreds på den lange bane. Samtidig har jeg også nogle dejlige forældre, søskende, veninder og en enkelt kæreste, der støttter mig fuldt ud i mine beslutninger.

Og altså nu til det lidt mere spændende - hvad har jeg så valgt? Vil jeg søge ind nogle steder? Der er svaret kort sagt, ja.

Efter at have snakket en masse med min storesøster og nogle af hendes veninder, gik det op for mig, at der var noget, der hed KEA - Københavns Erhvervsakademi. Ja, ''erhvervsakademi'', jeg må indrømme, at jeg først bare tænkte 'ja okay, jeg skal altså ikke gå på produktionsskole ;)' - men da jeg egentlig kun havde hørt godt om det, kiggede jeg linjerne igennem. Der var den så: Designteknolog. En linje, der beskæftiger sig med design, business og teknologi, alle de ting, der siger mig noget, og som jeg havde savnet en kombination af på de andre skoler og uddannelser. Her vælger man et ud af fire specialer, hvor Marketing og Communication Design bliver mit valg. Det er først og fremmest en 2-årig erhvervsuddannelse, og derefter kan man toppe op med 1,5 år, hvilket i alt giver en bachelor. Derudover er der halvt semester med praktik, hvilket jeg også synes lyder fedt.

Jeg skal til åbent hus den 28. februar, så hvis alt går som forventet er det altså hér jeg søger ind inden den 15. marts. Det er med optagelsestest over nettet, hvilket jeg er meget spændt på, men jeg kan alligevel godt lide, at man får lov til at vise, hvad man kan og ikke bare bliver bedømt på et gennemsnit, der er påvirket af et til flere 4 og 7 taller i c-fag fra 1.g.

Mon ikke det lykkes? ;)


I del 2 af dette indlæg kommer jeg til at skrive lidt om at flytte hjemmefra samt mine planer og mål for bloggen i 2018.


//March is right around the corner, which means that we'll also soon reach the final application deadline for most higher education programs. I actually haven't really talked about what my plans are at that subject here on the blog. Right now I'm still in my gab year, and I've actually really been doubting what I'd be doing after this - if I should take another gab year, dedicate it to my blog and work, save up more money and travel some more, however, I've come to the conclusion that I'm 100% sure that I would like some more education and I just really want to begin so that I can also be done faster. That's why I've had lots of different schools and directions up for consideration in my head. I'm pretty sure of what I prefer, the problem is that in Denmark we don't have many options if you want to study something about fashion and communication. I've considered rhetoric at the University of Copenhagen, but after a couple of months the interest disappeared. Then I was suggested design school, but my patience doesn't extend to focusing 100% on the design process, etc. it was kinda too much fashion and too little of what I would also like to study. I missed a combination.

In addition, I couldn't see myself back at the school bench in that sense. I'm very creative and I quickly lose my interest and focus if it isn't something that interests me 100%. Having said that, I also know that it's near impossible to find an education that doesn't just get a little bit dull and boring in the long run. Yet, I've also come to the conclusion that I don't want to take an university education with a 3-year bachelor and then the 2-year candidate. Both because I can't find a direction that i really LOVE , and at the same time have the average for, but also because it's not creative enough for me - I'd like work much more practical than theoretical with the subjects. And fortunately, I've also come to a point where I don't really care what others think is most sensible way, because it's my life and my future we're dealing with so it's me who has to be happy and satisfied. At the same time, I also have some lovely parents, siblings, friends and a boyfriend who fully support me in my decisions.

So .... What have I chosen? Do I want to apply anywhere? The short answer is, yes.

After speaking with my big sister and some of her friends, I realized that there was something called KEA - Copenhagen Academy of Business. I had only heard great things about it, and I looked through the directions they offered There it was, a programme that deals with design, business and technology, all of the things that I'd like to study, combined. Here you choose one of four specialisations where Marketing and Communication Design will be my choice. It's only a 2-year education at first, and then you can top up with 1.5 years, which gives a bachelor's degree. In addition, there is a half-semester with an internship, which I also think sounds very nice.

I'm going to their open house on February 28th, so if everything goes as planned, it's here I'm applying by 15th of March. It's acces via an online admission test, which I'm very excited about.


In part 2 of this post I'll write a about my plans to move out as well as my plans and goals for my blog in 2018.

xo Alma

Synes godt om

Kommentarer